PTG

Tergooi is het regionaal ziekenhuis voor de Gooi & Vechtstreek met op dit moment twee hoofdvestigingen: één in Hilversum en één in Blaricum. Daarnaast heeft Tergooi een buitenpolikliniek in Weesp.

In de bosachtige omgeving van Monnikenberg wordt de komende jaren een gezondheidspark gerealiseerd met als centraal gebouw de 1e fase van de nieuwbouw voor Tergooi locatie Hilversum. Het bestaande ziekenhuisgebouw (Tergooi locatie Hilversum) blijft vooralsnog voor de komende 10 jaar goeddeels gehandhaafd. Op het terreindeel van Tergooi worden verder voorzieningen ontwikkeld voor de Tergooi Clinics, een diagnostisch centrum, een niercentrum, centra voor oncologie, vaten en ouderen, de regionale ambulance uitrukpost, en voorzieningen voor derden, zoals de trombosedienst en de regionale huisartsenpost. Op het terreindeel van Merem Behandelcentra worden verder voorzieningen voor Merem Behandelcentra en de Mytylschool De Trappenberg ontwikkeld. Op het gezondheidspark Monnikenberg  is er verder ruimte voor een groot aantal zorg(gerelateerde) voorzieningen. Ook worden er op Monnikenberg uiteindelijk circa 600 woningen gerealiseerd, met bijzondere woonconcepten zoals het bosparkwonen en het landgoed wonen.

Tergooi heeft de nadrukkelijke ambitie een compacte en flexibele nieuwbouw te ontwikkelen met vergaande ambities inzake zorg en groen, duurzaamheid en healing environment. Tergooi heeft verder de ambitie gelijktijdig zowel een fysiek als een virtueel ziekenhuis te ontwikkelen.

Wij hebben Tergooi begeleid bij het formuleren en de uitwerking van de uitgangspunten voor de huisvesting, ontwikkelden in samenwerking met de ontwerpers de huisvestingsconcepten en hebben de programma’s van eisen opgesteld voor de verschillende locaties. Op dit moment begeleiden wij de ontwikkeling van het ontwerp en verzorgen het kostenmanagement.

Daarnaast vullen wij in de rol van programmadirecteur het programmamanagement in voor de nieuwbouw en de renovaties. In deze rol geven wij sturing aan de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw en de aanpassing van de bestaande locaties. Wij voeren onder meer de regie over en coördineren de te doorlopen procedures op de verschillende locaties (voor de locatie Hilversum/Monnikenberg en voor de locatie Blaricum zijn er inmiddels onherroepelijke bestemmingsplannen), de ontwerpprocessen, de financiële beheerprocessen en de in- en externe communicatie. Ook zijn wij nauw betrokken bij de bekostiging en financiering van de plannen.

Achtergrondbeeld aangeleverd door Wiegerinck architectuur stedenbouw

Naar boven