PTG

5 maart 2021

hoe maken we wonen en zorg samen tot een succes?

news image

De zorgvraag van ouderen neemt toe. Ook onze wensen over hoe wij op onze oude dag willen wonen en hoe wij onze zorg geleverd willen hebben, verandert en het wordt steeds lastiger om voldoende zorgpersoneel in te zetten. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt om een integrale aanpak van wonen en zorg. En meer dan ooit vereist dit de gezamenlijke inzet van zorgverleners, corporaties, ontwikkelaars, technologie
bedrijven en lokale en regionale bestuurders. Hoe laten we deze samenwerking slagen?

hoe kunnen we aan de vraag naar meer zorg thuis voldoen?
Met de wens om langer thuis te blijven wonen, neemt de vraagt naar intensieve zorg thuis toe. Daarbij komt dat deze zorg vaak binnen een groot gebied geleverd wordt. Landelijk wordt ingezet op het langer veilig thuis laten wonen van ouderen met een (ver-) zorgbehoefte. Zorgorganisaties moeten hierdoor nadenken over hoe intensieve zorg buiten de traditionele intramurale locaties optimaal geleverd kan worden en welke kansen huisvesting en technologie hierbij bieden. Deze ontwikkeling vraagt daarmee niet alleen iets van zorgorganisaties, maar ook van gemeentes, woningcorporaties, ontwikkelaars en technologiebedrijven. Hoe maken we woningen levensloopbestendig? Waar ontwikkel je deze woningen? En welke technologie maakt hierbij het verschil? En wat zijn de wensen van ouderen? Clusteren van woningen draagt bijvoorbeeld bij aan een efficiënt te organiseren thuiszorg, maar dit staat haaks op de wens van veel ouderen om zo lang als mogelijk in hun huidige woning te blijven wonen.

samenwerking is de sleutel tot succes!
Ouderenzorgorganisaties hebben de uitdaging om in te spelen op deze ontwikkelingen om toekomstbestendig te zijn, aan te sluiten bij wensen en behoeften van hun cliënten, maar vooral ook kwalitatief goede zorg te waarborgen. Het aangaan van deze uitdaging start met een duidelijke eigen visie op hoe de zorg echt anders te organiseren en hoe in te zetten op een verdere scheiding van wonen en zorg. Een integrale samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten, woningaanbieders, ontwikkelaars en technologie-
bedrijven is doorslaggevend om een succes te maken van deze transitie, waarbij een gezamenlijk  beeld van nut en noodzaak voorwaardelijk is. Alleen samen kunnen levensloopbestendige woningen op de juiste plek met de juiste technologie gerealiseerd worden  die het mogelijk maken om aan de toenemende behoefte aan intensieve zorg thuis te kunnen voldoen.

hoe start je deze regionale ontwikkeling?

De veelheid aan partijen die regionaal een rol spelen in het woon- en zorgvraagstuk van ouderen maakt dat het vraagstuk complex is, soms moeizaam op gang komt en dat  ouderenzorgorganisaties zoekende zijn naar hun rol en positie. Moet ik als zorgorganisatie deze discussie aanzwengelen? En waar begin ik dan? Het is onze overtuiging dat de organisatie van de zorg leidend is en dat het huisvestingsvraagstuk van zorginstellingen een goede aanzet kan zijn voor deze discussie. Een uitgelezen kans dus voor zorgorganisaties om de regie te nemen in dit belangrijke transitievraagstuk.

van zorgproces naar huisvesting 
Met onze opdrachtgevers ontwikkelden wij een methodiek, waarbij we samen met de betrokken partijen de huidige en toekomstige zorgvraag én woningbehoefte benoemen. Hoeveel zorg wordt de komende 20-30 jaar verwacht en hoeveel hiervan gaan wij thuis leveren? En hoe kan technologie ons hierbij helpen? Een even zo belangrijke vraag is in welke prijsklassen ouderen een woning willen/kunnen kopen of huren. Door dit toekomstperspectief te vergelijken met de huidige situatie ontstaat een beeld van de zorg- en woonopgave in de regio en verkennen we gezamenlijk de mogelijke oplossingsrichtingen.

In een volgend artikel nemen wij u graag verder mee in hoe u concrete stappen kunt maken om samen van een toekomstig zorgbeeld naar passende huisvestingsconcepten
te komen.

Herkent u zich in dit vraagstuk? Graag verkennen we met u de mogelijkheden om hier beweging in te krijgen.

Joost Willems, partner – jwi@ptg-advies.nl
Andrea van der Ploeg, senior adviseur – aba@ptg-advies.nl
Michiel Sitsen, partner – msi@ptg-advies.nl