PTG

23 november 2014

blog: succesfactoren voor een toekomstbestendige huisvestingsstrategie

news image

De gezondheidszorg is continu in ontwikkeling: beleidswijzigingen volgen elkaar in rap tempo op, medische en technologische ontwikkelingen veranderen zowel de zorg als de relatie tussen arts en patiënt ingrijpend, aantoonbare kwaliteit van zorg is een voorwaarde geworden en de garantie op een groeiende productie behoort tot het verleden.

Bovendien maakt de financieel onzekere situatie van ziekenhuizen financiers terughoudend in het verstrekken van omvangrijke financieringsarrangementen. Een realistische omvang en aantoonbare aanpasbaarheid van de geplande huisvesting is noodzakelijk om steun van zorgverzekeraars en financiers voor uw plannen te verkrijgen. Dit vraagt meer dan ooit om flexibele en toekomstbestendige huisvestingsoplossingen.

Bent u in staat om met uw huisvestingsstrategie het beste uit toekomstige ontwikkelingen te halen? Wij reiken u vier succesfactoren aan om tot een toekomstbestendige huisvestingsstrategie te komen:

vier succesfactoren voor een toekomstbestendige huisvestingsstrategie

Vertaal uw identiteit en ambities naar toetsbare uitgangspunten voor huisvesting

Een goede huisvestingsstrategie sluit aan bij de identiteit en ambitie van uw organisatie. Het is daarbij van belang om deze zo helder en onderscheidend mogelijk te formuleren. Minstens zo belangrijk is vervolgens de vertaling hiervan naar een toetsbaar kader van uitgangspunten en doelstellingen. Hiermee kunt u vaststellen en monitoren of de uitgewerkte huisvestingsoplossingen inderdaad bijdragen aan het verwezenlijken van de ambitie van uw organisatie.

CASUSBESCHRIJVING

titel: Van strategie naar uitgangspunten voor de huisvesting

Voor Radboudumc vertaalde pieterse terwel grevink zijn strategie naar uitgangspunten voor de huisvesting. De doelen die Radboudumc zich stelt op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek zijn toetsbaar gemaakt door deze te vertalen naar kenmerken voor de huisvesting voor de campus als geheel, maar ook voor de individuele gebouwen en afdelingen.
Hiermee ontstaat een beoordelingskader voor de voorliggende huisvestingsplannen en richtlijnen voor nieuwbouw en renovatie in de komende jaren.

AFBEELDING

 

Kom tot een weloverwogen zorgaanbod

Onder invloed van kwaliteitsrichtlijnen en al dan niet door zorgverzekeraars afgedwongen afspraken over de regionale verdeling van specifieke zorg (bijvoorbeeld op het gebied
van verloskunde of spoedeisende hulp), zullen ziekenhuizen hun profiel steeds duidelijker moeten vormgeven. Een heldere definitie van het zorgprofiel en afspraken met
(keten)partners over regionale samenwerking versterken uw positie en zijn bepalend voor de aard en omvang van het toekomstige zorgaanbod en daarmee voor de huisvestingsbehoefte.

CASUSBESCHRIJVING

titel: Het complete zorgpalet dicht bij huis

Maasziekenhuis Pantein biedt medisch-specialistische zorg aan de inwoners van het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Om als professioneel en gastvrij ziekenhuis dichtbij huis de best mogelijke zorg te kunnen bieden, zijn in aanvulling op het basiszorgpalet in het Maasziekenhuis diverse specialismen van het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek ondergebracht. De klant hoeft daardoor minder ver te reizen en is verzekerd van de best mogelijke basiszorg.

AFBEELDING

Streef naar periodieke keuzemomenten

Een huisvestingsstrategie die elke 5 à 10 jaar de mogelijkheid biedt om majeure keuzes te maken, stelt u in de gelegenheid om optimaal in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Cruciaal hierbij is de mogelijkheid om de omvang van de huisvesting bij te stellen, zonder dat de functionele samenhang binnen het ziekenhuis verloren gaat. Ook de optie om ziekenhuislocaties op termijn te kunnen ontwikkelen of te kunnen afstoten, geeft ruimte om de huisvesting aan te laten sluiten bij de zorgvraag van dat moment.

CASUSBESCHRIJVING

titel: De ruimte om elke vijf jaar de huisvesting te optimaliseren

De afgelopen 15 jaar is pieterse terwel grevink als huisvestingsadviseur betrokken bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze periode is samen met het ziekenhuis een succesvolle huisvestingsstrategie neergezet: elke vijf jaar was er de mogelijkheid het vastgoed van het ziekenhuis aan te laten sluiten bij het zorgaanbod: in de periode 2000-2005 is de lateralisatie van de twee fusieziekenhuizen vormgegeven, in de periode 2005-2010 is de vernieuwbouw op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht uitgewerkt en momenteel is de integratie van de functies van de locatie Amstelwijck in voorbereiding.

AFBEELDING

Ontwikkel flexibele huisvestingsconcepten

De zorg die in het ziekenhuis plaatsvindt, is aan verandering onderhevig: een fysiek bezoek aan de polikliniek maakt plaats voor een virtueel consult, door inzet van smart watches wordt functieonderzoek steeds minder plaatsgebonden en de zorgzwaarte van patiënten die nog op de verpleegafdeling worden opgenomen, neemt juist toe. Dit vraagt om flexibele huisvestingsconcepten die de mogelijkheid bieden om optimaal op de veranderende zorgvraag in te spelen, nu en in de toekomst.

CASUSBESCHRIJVING

titel: Huisvestingsconcepten met een lange houdbaarheid

In de gezondheidszorg is een ding zeker: morgen wordt alles anders. Dit vraagt om huisvestingsconcepten die de tand des tijds kunnen doorstaan. Waar bijvoorbeeld voorheen de scheiding van frontoffices en backoffices werd vertaald naar kenniscentra met werkplekken voor alle medisch professionals, wordt steeds vaker gekozen voor standaardisatie van poliklinieken met de mogelijkheid hier ook werkplekken te realiseren die voldoende privacy bieden om virtuele consulten te kunnen faciliteren. Dit vraagt om gebruiksflexibiliteit van de ruimten, maar bijvoorbeeld ook om een gebouw dat voldoende daglicht toelaat om kwalitatief hoogstaande werkplekken te kunnen realiseren.

Geschreven door